Skjermbruk og digital mobbing

Auke i skjermaktivitet

Tilgangen på og bruken av skjermbasert elektronisk utstyr blant barn og unge har auka dramatisk. Ei undersøking utført av Medietilsynet om barn og medium for 9-18 åringar (2018) viser at allereie ved 10-års alderen har omtrent alle barn tilgang på mobil, og over 90 prosent har smarttelefon. Totalt 89 prosent av barn og unge hadde brukt mobilen, og 49 prosent brukte to timar eller meir på mobilen dagen før undersøkinga. Deretter er det familie (43 prosent), treffe vener (39 prosent) og sosiale medium (30 prosent) barna brukar mest tid på.

I ungdataundersøkinga blir elevane spurt om kor lang tid dei samla sett brukar framfor ein skjerm utanom skoletid. På ungdomstrinnet i fylket brukte 34 prosent meir enn fire timar per dag i 2018, mens prosenten var 28 i 2016. Det er litt over nivået for landet (31 og 26 prosent). (Kjelde: Folkehelseinstituttet).

Nedgang i digital mobbing

Å bli utsett for mobbing er ei stor belastning for helsa og kan gi alvorlege og langvarige konsekvensar. Samanhengen mellom mobbing og helseplager understrekar at det er viktig å førebygge mobbing i skolen. Delen av elevar på 10. trinn i grunnskolen som hadde opplevd mobbing dei siste månadene i prosent av alle elevar som deltok i elevundersøkinga, var på 2,4 prosent i 2018/2019. Dette er ei positiv utvikling frå dei to føregåande skoleåra og ligg litt under nivået for landet. Men målet er at ingen skal utsettast for mobbing. 

For elevar i dei vidaregåande skolane i fylket, er det relative talet lågare. For skoleåret 2018/2019 oppgir 1,2 prosent av elevane at dei har vorte mobba digitalt dei siste månadane. Det er ein nedgang frå dei to føregåande skoleåra, då det var høvesvis 1,8 prosent i (2016/2017) og 1,9 prosent (2017/2018). For landet var det 1,7 prosent av elevane i vidaregåande skole som opplevde digital mobbing i 2018/2019.