Hovudpostar frå likninga

Lågare personinntekter enn landsgjennomsnittet

Hovudpostar frå likninga viser median og kjønnsfordelte gjennomsnittsinntekter for innbyggarar som er 17 år og eldre i kommunane i fylket. Bruttoinntekta er alle lønns-, nærings-, pensjons- og kapitalinntekter. I 2017 var median bruttoinntekt (midtverdien om ein sorterer alle bruttoinntekter i fylket stigande) på 378 000 kroner. Det er 2,9 prosent lågare enn median bruttoinntekt for landet.

Høgast median bruttoinntekt var det i Molde, med 402 300 kroner, mens den var lågast i Halsa, med 329 100 kroner. I tillegg til Molde, hadde også Skodje, Giske, Eide og Ålesund ei median bruttoinntekt som var høgare enn landets. Median bruttoinntekt auka frå 2016 til 2017 med 2,0 prosent i Møre og Romsdal og 2,4 prosent for landet.

Gjennomsnittleg bruttoinntekt for begge kjønn i 2017 var 430 800 kroner i Møre og Romsdal og 452 000 kroner for landet samla. Både for begge kjønn samla og for menn er det Sandøy som har høgast og Halsa som har lågast gjennomsnittleg bruttoinntekt. Gjennomsnittleg bruttoinntekt for kvinner er høgast i Molde, som er einaste kommune kor gjennomsnittleg bruttoinntekt for kvinner er høgare enn gjennomsnittet for kvinner i landet. Midsund var kommunen kor gjennomsnittleg bruttoinntekt for kvinner var lågast.

Gjennomsnittleg bruttoinntekt for kvinner er høgare enn menn si inntekt i to kommunar i landet, Kautokeino og Karasjok. I dei resterande kommunane tener menn meir, og gjennomsnittleg bruttoinntekt for kvinner utgjer 69,2 prosent av gjennomsnittleg bruttoinntekt for menn på landsbasis. I Møre og Romsdal er skilnaden større, her utgjer gjennomsnittleg bruttoinntekt for kvinner 67,2 prosent av menn si inntekt. Størst skilnad er det i Sandøy. Der er utgjer gjennomsnittleg bruttoinntekt for kvinner berre 50 prosent av gjennomsnittleg bruttoinntekt for menn. Det er den nest største skilnaden av alle kommunane i landet, etter Austevoll (49,9 prosent).